Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do projektu pt. „Przedszkole drugim domem”

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do projektu pt.
„PRZEDSZKOLE DRUGIM DOMEM”
Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego reali-zowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne -SPR Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami na podstawie wniosku o dofinansowanie: RPMP.10.01.02-12-0198/17

CEL GŁÓWNY:
Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie wiejskiej Limanowa poprzez utworzenie nowego integracyjnego Ośrodka Wychowania Przedszkolnego i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej.
GRUPA DOCELOWA:
40-ro dzieci w wieku przedszkolnym (w tym min. 5 dzieci z niepełnosprawnością) z terenu Gminy Wiejskiej Limanowa, ich rodzice/opiekunowie, 6 osobowa kadra nauczycielska nowo otwieranego przedszkola, nowo otwierane przedszkole integracyjne.
ZADANIA W PROJEKCIE:
1. Otwarcie i funkcjonowanie przedszkola integracyjnego.
2. Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.
3. Kursy i szkolenia doskonalące dla kadry nauczycielskiej
GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:
A. Dofinansowanie w programie 40 miejsc wychowania przedszkolnego
B. Zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej 40-rga dzieci, poprzez objecie ich dodatkowymi zajęciami w programie
C. Dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 obiektu
D. Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez 6 nauczycieli.

POTRZEBY I OCZEKIWANIA:
– organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci, w tym z niepełnosprawnościami
– organizacja specjalistycznego wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych
– podniesienie jakości proponowanego wsparcia poprzez adaptację pomieszczeń oraz zakup odpowiedniego wyposażenia.
– pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami,
– podniesienie kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej.
– dostosowanie pomieszczeń do potrzeb edukacji specjalnej
– zakup wyposażenia pozwalającego na wszechstronny rozwój dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami (meble, pomoce dydaktyczne, zabawki)
Nabycie kompetencji weryfikowane będzie w ramach następujących etapów: Standard wymagań efektów u Dzieci:
I – ZAKRES – wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi u 40 przedszkolaków (21K, 19M) OWP
II – WZORZEC – Przedszkolak biorący udział w podniesienie swój rozwój psychoruchowy oraz kompetencje społeczno-emocjonalne.
III – OCENA – ocena osiągnięcia efektów projektu odbywać się będzie poprzez przeprowadzenie przez psychologa badań porównawczych przeprowadzonych przed rozpoczęciem udziału w projekcie oraz po jego zakończeniu.
IV – PORÓWNANIE – efekt, który został osiągnięty poprzez realizację projektu zostanie określony poprzez porównanie wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu uczestnictwa dziecka w projekcie w formie raportu opracowanego przez dyrektora OWP.
Nauczyciele:
a) ETAP I – Zakres – podniesienie kompetencji 3 nauczycieli objętych wsparciem w programie z zakresu wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami jako zakres interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
b) ETAP II – Wzorzec – nauczyciele zdobędą wiedzę z zakresu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie analizy certyfikatów zdobycia kompetencji wydanych przez upoważnione do tego jednostki oraz sprawdzenie wiedzy praktycznej po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Celem będzie rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej poprzez kursy i szkolenia- przeszkolimy kadrę w zakresie Metody Krakowskiej, Dziecięcej Matematyki oraz w zakresie TIK – wykorzystania interaktywnego wyposażenia przedszkola. Podano liczbę K i M w opisie grupy beneficjentów i rezultaty, jednak jest możliwa sytuacja że w wyniku rekrutacji te liczby będą zmienne.

Rekrutacja odbędzie się w budynku przedszkola, skąd również rodzice będą mogli pobrać dokumenty rekrutacyjne. Komisja rekrutacyjna, w skład której będzie wchodzić dyrektor przedszkola, koordynator projektu, logopeda i pedagog, będzie rekrutować wg spełnienia w kolejności następujących kryteriów:
K1. Dziecko 3-6 lat z terenu GWL (kopia aktu urodzenia dziecka).
K2. Dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności, dokumenty z innych poradni potwierdzające schorzenia dziecka)
K3. Dziecko matki lub ojca samotnie wychowujących
K4. Dziecko, którego jedno z rodziców ma orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności rodzica)
K5. Dziecko z rodziny ubogiej (540 zł nieprzekraczające na 1członka rodziny, zaświadczenie o zarobkach lub posiadaniu gospodarstwa rolnego)
K6. Dziecko z rodziny wielodzietnej (oświadczenie rodzica o ilości członków w rodzinie).
Rekrutacja będzie etapowa dająca równe szanse dziewczynkom jak i chłopcom czyli będzie zgodna z polityka równych szans i równości płci. Utworzona zostanie lista podstawowa dzieci przyjętych do przedszkola oraz lista rezerwowa, dzięki której będzie można uzupełniać wolne miejsca w przedszkolu w razie rezygnacji dzieci z listy podstawowej. W ciągu 5 dni od daty publikacji potencjalny uczestnik ma możliwość odwołania się i ponownej oceny. Po ewentualnym rozpatrzeniu odwołań zostanie opublikowana ostateczna lista przyjętych dzieci oraz lista rezerwowa. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w spełnieniu kryteriów uczestnictwa i w przypadku braku miejsc o kolejności przyjęć decydować będzie data złożenia kompletnych wymaganych dokumentów w biurze projektu. Rekrutacja dla dzieci na zajęcia dodatkowe będzie wynikać z rodzaju wsparcia/zajęć. Dzieci z niepełnosprawnością uzyskują wsparcie specjalistyczne z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, dzieci zdrowe będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach dodatkowych. Rekrutacja nauczycieli będzie odbywać się z na bieżąco zgodnie z zaplanowanymi w zad. 3 rodzajami szkoleń (nauczyciel z uwagi na specjalizację będzie rekrutowany na dane szkolenie).

Chętni Rodzice proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego – dokumenty te są dostępne w budynku Przedszkola, Biurze Projektu ( ul. Krakowska 8, 34-600 Limanowa) i na stronie internetowej Przedszkoli:
1. Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Chatka Małego Skrzatka”, Mordarka 680, 34-600 Limanowa,
2. Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Chatka Małego Skrzatka”, Mordarka 755, 34-600 Limanowa,
3. Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Chatka Małego Skrzatka”, ul. Krakowska 8 , 34-600 Limanowa.
Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje Koordynator Projektu w Biurze Projektu (ul. Krakowska8 , 34-600 Limanowa)
Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne Biurze Projektu oraz stronie internetowej Przedszkola.
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w terminie od 1.06.2018r. do 24.06. 2018r. – ZAKOŃCZONA
Następnie, w razie wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone w sposób ciągły, od 1.07.2018r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin naboru