skrzatek. eu - Przedszkole , Żłobek , Centrum terpeutyczne - Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do Projektu”Wesołe Skrzaty”

Niniejszym informujemy, iż wprowadzana zostaje rekrutacja uzupełniająca do projektu RPMP.08.05.00-12-0062/21 pn „Wesołe Skrzaty ”  polegająca na bieżącym przyjmowaniu zgłoszeń, a  w przypadku pojawienia się wolnych miejsc kwalifikowania kandydatów do udziału w projekcie.

Wyniki rekrutacji do Projektu „Wesołe Skrzaty”

Wyniki rekrutacji do projektu pn. „Wesołe Skrzaty”

 przeprowadzonej w dniach 14.01.2022 r.-25.01.2022 r.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym”.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH:

WYNIKI REKRUTACJI

 

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA

Szanowni Państwo:

Szukacie żłobka, w którym Wasze dziecko otrzyma troskliwą i przyjazną opiekę w warunkach sprzyjających jego radosnemu rozwojowi?

Już 12.01.2022 rusza rekrutacja w żłobku „Wesołe krasnoludki w Mordarce. Firma usługowa RE-BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska  dzięki dofinansowaniu projektu  RPMP.08.05.00-12-0062/21

ogłasza nabór dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia zgodnie art.2 ust.3. 

                                     Kwota dofinansowania 770 711,70 zł.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu  na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi
do lat 3,pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim ,rodzicielskim, wychowawczym oraz osoby  pracujące którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem                 umożliwi utrzymanie zatrudnienia. Projekt kierowany jest do osób fizycznych, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego mieszkają w Gminie Wiejskiej lub Miejskiej Limanowa, pracują  lub uczą
się na terenie woj. małopolskiego .Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020,w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.  Niniejszy projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do:

  1. osób zamieszkujących w Gminę Limanowa i Miasto Limanowa
  2. osób powracających do pracy/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3
  3.  pozostają bez pracy (zarówno osoby zarejestrowane, jak i nie zarejestrowane w UP) lub
  4. przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym w związku z opieką nad dzieckiem do lat 3,
  5. osób pracujących, którym udział w projekcie umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

W sytuacji gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu ,uznawane są również za osoby pracujące .

Dlaczego nasz Niepubliczny Integracyjny Żłobek to dobre miejsce dla Twojego dziecka?

Wspieramy wszechstronny rozwój dziecięcych kompetencji i potrzeb: społecznych, emocjonalnych, motorycznych i poznawczych w ciekawy i inspirujący sposób.

Zapewniamy dzieciom w wieku od 20. tygodnia do lat 3 opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 18.00 – możesz pozostawić swojego malucha pod naszą opieką nawet
na 10 godzin dziennie.

Rekrutacja w terminie od 14  stycznia 2022 do 25 stycznia  2022r.

Liczba dzieci przyjętych do Niepublicznego Żłobka Integracyjnego „Wesołe Krasnoludki” w Mordarce jest  ograniczona. Planujemy utworzenie miejsc dla 24. dzieci, w tym dzieci
z niepełnosprawnościami.

Jeśli chcesz, aby i Twoja pociecha trafiła pod opiekę troskliwego personelu w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu, skontaktuj się z nami !
Więcej informacji na spotkaniu informacyjnym,  w Biurze Projektu – ul. Krakowska 8, 34-600 Limanowa oraz pod nr tel.. 602-280-814 lub na e-mail: zlobek@skrzatek.eu

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Wesołe Skrzaty

DODATKOWE KRYTERIA Wesołe Skrzaty

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wesołe Skrzaty

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa Wesołe Skrzaty

WAŻNA INFORMACJA!!! ŚWIADCZENIE ŻŁOBKOWE 400+

Drodzy Rodzice!

Od 1 kwietnia 2022 r. można wnioskować o świadczenie żłobkowe.

      Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc. Tutaj nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Dofinansowanie przekazane będzie bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem.

Świadczenie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (RKO). Chodzi tutaj o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka,  za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka). Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie.

Świadczenie żłobkowe będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. i przysługiwać będzie z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka. Aby jednak Rodzic uzyskał to wyrównanie musi złożyć wniosek najpóźniej do 31.05.2022 roku.

Pieniądze będą wypłacane do 20 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Kwotę otrzymanego dofinansowania ZUS wypłaci bezpośrednio placówce na wskazany rachunek bankowy.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą:

  • profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone
    w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Co istotne, wniosku nie będzie można złożyć wcześniej niż w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka.

Odmowa dofinansowania 400 plus – termin odwołania!

Pamiętajcie Drodzy Państwo o tym, że decyzja o odmowie dofinansowania wysyłana jest drogą elektroniczną a termin odwołania od decyzji wynosi 14 dni od momentu zamieszczenia jej w systemie informacyjnym!

WAŻNE!!!

Do 14 stycznia 2022 roku Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku obowiązani są do przekazania podmiotowi prowadzącemu następujących danych: nr i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka ( w przypadku, gdy dziecko nie posiada nr PESEL), daty urodzenia rodziców, nr i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców (w przypadku, gdy Rodzicom nie nadano nr PESEL), adres poczty elektronicznej i nr telefonów jeżeli dane te uległy zmianie lub nie zostały przekazane przez Rodziców dzieci uczęszczających do żłobka

*** 

Nowe świadczenie dla rodziców, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy. Dla kogo, ile i od kiedy?

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje również dodatkowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Od 2022 roku rodzice otrzymają 1000 złotych miesięcznego dofinansowania. Rodzice dzieci, które nie kwalifikują się do tego programu, mogą skorzystać z programu „400 plus” na objęcie dziecka opieką żłobkową.

Dwoje i więcej dzieci

W przypadku świadczenia, które przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie od 13 do 36 miesiąca życia wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać od 1 stycznia 2022 r.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 36. miesiąca życia

Co to oznacza?

Dla przykładu: na drugie dziecko w rodzinie, urodzone 15 stycznia 2022 r., rodzic będzie mógł uzyskać prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego w wysokości 500 zł, za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2025 roku.

Świadczenie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego wypłacane będzie albo w kwocie 500 zł miesięcznie przez dwa lata, albo 1000 zł miesięcznie przez rok. Wybór należy do rodziców, którzy sami zdecydują też, na co wydać pieniądze. Tu jednak wyboru, z której opcji chcą skorzystać będą mogli wyłącznie rodzice, będący w formalnym związku małżeńskim. Związki nieformalne
lub samotni rodzice będą korzystać z opcji 500 zł przez 24 miesiące.

Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Wypłatą świadczenia zajmie się również Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2270)

 

Z poważaniem

dyrektor

mgr Bogusława Darowska

Uprzejmie informujemy, iż Regulamin Rekrutacji do projektu „AKADEMIA ZUCHÓW” realizowanego przez RE-BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach. 
ZOSTAŁ ZAKTUALIZOWANY, Z RACJI WYDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU DO 28.02.2021. ZAKTUALIZOWANY REGULAMIN REKRUTACJI WCHODZI W ŻYCIE DNIA 15 listopada 2020 ROKU.

Niniejszym informujemy o możliwości zgłaszania specjalnych potrzeb Uczestników Projektu pod niżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej „osoby pierwszego kontaktu” lub poprzez Formularz Zgłoszenia Specjalnych Potrzeb ( do pobrania w zakładce dokumenty. Ważne! należy go dołączyć do składanego Formularza Zgłoszeniowego) Zgłoszenie specjalnej potrzeby obliguje Wnioskodawcę ( RE – BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska, 34-600 Limanowa, ul. Chmielnik 23 ) do jej spełnienia w możliwie największym stopniu. 

Dane kontaktowe do „osoby pierwszego kontaktu”:

Koordynator Projektu Katarzyna Matląg

Tel. 501 457 533;  e-mail: matlag.katarzyna@gmail.com

Aktualizacja

Uprzejmie informujemy, iż Regulamin Rekrutacji do projektu „AKADEMIA ZUCHÓW” realizowanego przez RE-BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach. 
ZOSTAŁ ZAKTUALIZOWANY, Z RACJI WYDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU DO 31.01.2021. ZAKTUALIZOWANY REGULAMIN REKRUTACJI WCHODZI W ŻYCIE DNIA 5 SIERPNIA 2020 ROKU.

Rekrutacja nadal trwa!

Mamy jeszcze wolne miejsca w projekcie dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w ramach Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych do składania dokumentów rekrutacyjnych do nowego żłobka w Mordarce ” Wesołe Krasnoludki”, tytuł projektu ” AKADEMIA ZUCHÓW”

 

Dokumenty do pobrania w zakładce „DOKUMENTY”