skrzatek. eu - Przedszkole , Żłobek , Centrum terpeutyczne - Aktualności

WAŻNA INFORMACJA!!!! ŚWIADCZENIE ŻŁOBKOWE 400+

Drodzy Rodzice!

Od 1 kwietnia 2022 r. można wnioskować o świadczenie żłobkowe.

      Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc. Tutaj nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Dofinansowanie przekazane będzie bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem.

Świadczenie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (RKO). Chodzi tutaj o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka,  za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka). Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie.

Świadczenie żłobkowe będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. i przysługiwać będzie z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka. Aby jednak Rodzic uzyskał to wyrównanie musi złożyć wniosek najpóźniej do 31.05.2022 roku.

Pieniądze będą wypłacane do 20 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Kwotę otrzymanego dofinansowania ZUS wypłaci bezpośrednio placówce na wskazany rachunek bankowy.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą:

  • profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Co istotne, wniosku nie będzie można złożyć wcześniej niż w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka.

Odmowa dofinansowania 400 plus – termin odwołania!

Pamiętajcie Drodzy Państwo o tym, że decyzja o odmowie dofinansowania wysyłana jest drogą elektroniczną a termin odwołania od decyzji wynosi 14 dni od momentu zamieszczenia jej w systemie informacyjnym!

WAŻNE!!!

Do 14 stycznia 2022 roku Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku obowiązani są do przekazania podmiotowi prowadzącemu następujących danych: nr i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka ( w przypadku, gdy dziecko nie posiada nr PESEL), daty urodzenia rodziców, nr i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców (w przypadku, gdy Rodzicom nie nadano nr PESEL), adres poczty elektronicznej i nr telefonów jeżeli dane te uległy zmianie lub nie zostały przekazane przez Rodziców dzieci uczęszczających do żłobka

*** 

Nowe świadczenie dla rodziców, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy. Dla kogo, ile i od kiedy?

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje również dodatkowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Od 2022 roku rodzice otrzymają 1000 złotych miesięcznego dofinansowania. Rodzice dzieci, które nie kwalifikują się do tego programu, mogą skorzystać z programu „400 plus” na objęcie dziecka opieką żłobkową.

Dwoje i więcej dzieci

W przypadku świadczenia, które przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie od 13 do 36 miesiąca życia wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać od 1 stycznia 2022 r.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 36. miesiąca życia

Co to oznacza?

Dla przykładu: na drugie dziecko w rodzinie, urodzone 15 stycznia 2022 r., rodzic będzie mógł uzyskać prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego w wysokości 500 zł, za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2025 roku.

Świadczenie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego wypłacane będzie albo w kwocie 500 zł miesięcznie przez dwa lata, albo 1000 zł miesięcznie przez rok. Wybór należy do rodziców, którzy sami zdecydują też, na co wydać pieniądze. Tu jednak wyboru, z której opcji chcą skorzystać będą mogli wyłącznie rodzice, będący w formalnym związku małżeńskim. Związki nieformalne lub samotni rodzice będą korzystać z opcji 500 zł przez 24 miesiące.

Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Wypłatą świadczenia zajmie się również Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2270)

 

Z poważaniem

dyrektor

mgr Bogusława Darowska

Informacja

Przedsięwzięcie utworzenia Integracyjnego żłobka „Wesołe Krasnoludki”- w miejscowości Biczyce (gmina Chełmiec) oraz uruchomienia 20 nowych miejsc opieki żłobkowej przez RE-BUD firma usługowa Bogusława Darowska jest możliwe dzięki planowanej realizacji projektu współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym” w ramach projektu pn. „Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki”- szansą na dobry start dla dziecka i rodzica”.

 (wartość projektu: 331.142,13 PLN,

w tym  dofinansowanie z Unii Europejskiej: 270.295,33 PLN)

 

 Projekt realizowany od 2019-11-28 do 2021-07-31 zakłada sfinansowanie 9 miesięcznych kosztów funkcjonowania 20 miejsc opieki żłobkowej, celem wyrównywania szans w dostępie i utrzymaniu zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3, wśród Uczestników/ Uczestniczek projektu:

  • osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych na dziećmi do lat 3 lub
  • osób pracujących sprawujących opiekę na dziećmi do lat 3

 

zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie Gminy Chełmiec.

Termin otwarcia i początek funkcjonowania żłobka: 

 16 październik 2020 r.

Działania projektowe maja na celu ułatwienie rodzicom/opiekunom dzieci w wieku do lat 3 łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym oraz poprawę dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi.

INFORMACJA

Niniejszym informujemy, iż wprowadzana zostaje rekrutacja uzupełniająca do projektu, polegająca na bieżącym przyjmowaniu zgłoszeń, a  w przypadku pojawienia się wolnych miejsc kwalifikowania kandydatów do udziału w projekcie.

Ze względu na integracyjny charakter naszej placówki, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI DO UDZIAŁU W NASZYM PROJEKCIE!!!

INFORMACJA

Niniejszym informujemy, iż wprowadzana zostaje rekrutacja uzupełniająca do projektu, polegająca na bieżącym przyjmowaniu zgłoszeń, a  w przypadku pojawienia się wolnych miejsc kwalifikowania kandydatów do udziału w projekcie.

Ze względu na integracyjny charakter naszej placówki, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI DO UDZIAŁU W NASZYM PROJEKCIE!!!

Wyniki rekrutacji

Niniejszym ogłaszamy wyniki rekrutacji do projektu pn.„Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki”- szansą na dobry start dla dziecka i rodzica” przeprowadzonej w dniach 15.07.2020 r. -15.10.2020 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym”.
 
Jednocześnie informujemy, iż żłobek zaczyna swoje funkcjonowanie od dnia jutrzejszego (16.10.2020 r.), w związku z czym zapraszamy zakwalifikowanych rodziców wraz ze swoimi pociechami do aktywnego udziału w zaplanowanej formie wsparcia, jak również podpisania i przedłożenia obligatoryjnych dokumentów uprawniających do uczestnictwa w projekcie (umowy, deklaracji uczestnictwa w projekcie  wraz z niezbędnymi oświadczeniami i /lub zaświadczeniami).
 
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU:

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

Niniejszym informujemy, iż rekrutacja do projektu Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki” – szansą na dobry start dziecka i rodzica, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
zostaje przedłużona do dnia 15.10.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

Niniejszym informujemy, iż rekrutacja do projektu Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki” – szansą na dobry start dziecka i rodzica, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
zostaje przedłużona do dnia 30.09.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

Niniejszym informujemy, iż rekrutacja do projektu Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki” – szansą na dobry start dziecka i rodzica, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
zostaje przedłużona do dnia 28.08.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

Ogłoszenie

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE
W dniu 31 lipca 2020r. (piątek) w godzinach 14.00 – 18.00 zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości złożenia dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie żłobka w Biczycach Dolnych 262.
Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego COVID 19, uprzejmie prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego podczas spotkania ( odstępy, maseczki, dezynfekcja rąk).
Przyjęcie przekazywanych dokumentów będą miały charakter indywidualny.
Z poważaniem
Koordynator Projektu
Grzegorz Barczyński