Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do projektu pt. „Przedszkole drugim domem”

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do projektu pt.

„PRZEDSZKOLE DRUGIM DOMEM”

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego reali-zowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne -SPR Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  na podstawie wniosku o dofinansowanie: RPMP.10.01.02-12-0198/17

CEL GŁÓWNY:

Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości  wychowania przedszkolnego w Gminie wiejskiej Limanowa poprzez utworzenie nowego integracyjnego Ośrodka Wychowania Przedszkolnego  i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej.

GRUPA DOCELOWA:

40-ro dzieci w wieku przedszkolnym (w tym min. 5 dzieci z niepełnosprawnością) z terenu Gminy Wiejskiej Limanowa, ich rodzice/opiekunowie, 6 osobowa kadra nauczycielska nowo otwieranego przedszkola, nowo otwierane przedszkole integracyjne.

ZADANIA W PROJEKCIE:

 1. Otwarcie i funkcjonowanie przedszkola integracyjnego.
 2. Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.
 3. Kursy i szkolenia doskonalące dla kadry nauczycielskiej

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:

 1. Dofinansowanie w programie 40 miejsc wychowania przedszkolnego
 2. Zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej 40-rga dzieci, poprzez objecie ich dodatkowymi zajęciami w programie
 3. Dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 obiektu
 4. Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez 6 nauczycieli.

 

POTRZEBY  I OCZEKIWANIA:

– organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci, w tym z niepełnosprawnościami

– organizacja specjalistycznego wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych

– podniesienie jakości proponowanego wsparcia poprzez adaptację pomieszczeń oraz zakup odpowiedniego wyposażenia.

– pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami,

– podniesienie kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej.

– dostosowanie pomieszczeń do potrzeb edukacji specjalnej

– zakup wyposażenia pozwalającego na wszechstronny rozwój dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami (meble, pomoce dydaktyczne, zabawki)

Nabycie kompetencji weryfikowane będzie w ramach następujących etapów: Standard wymagań efektów u Dzieci:

I – ZAKRES – wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi u 40 przedszkolaków (21K, 19M) OWP

II – WZORZEC – Przedszkolak biorący udział w podniesienie swój rozwój psychoruchowy oraz kompetencje społeczno-emocjonalne.

III – OCENA – ocena osiągnięcia efektów projektu odbywać się będzie poprzez przeprowadzenie przez psychologa badań porównawczych przeprowadzonych przed rozpoczęciem udziału w projekcie oraz po jego zakończeniu.

IV – PORÓWNANIE – efekt, który został osiągnięty poprzez realizację projektu zostanie określony poprzez porównanie wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu uczestnictwa dziecka w projekcie w formie raportu opracowanego przez dyrektora OWP.

Nauczyciele:

 1. a) ETAP I – Zakres – podniesienie kompetencji 3 nauczycieli objętych wsparciem w programie z zakresu wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami jako zakres interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
 2. b) ETAP II – Wzorzec – nauczyciele zdobędą wiedzę z zakresu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie analizy certyfikatów zdobycia kompetencji wydanych przez upoważnione do tego jednostki oraz sprawdzenie wiedzy praktycznej po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
 4. d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Celem będzie rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej poprzez kursy i szkolenia- przeszkolimy kadrę w zakresie Metody Krakowskiej, Dziecięcej Matematyki oraz w zakresie TIK – wykorzystania interaktywnego wyposażenia przedszkola. Podano liczbę K i M w opisie grupy beneficjentów i rezultaty, jednak jest możliwa sytuacja że w wyniku rekrutacji te liczby będą zmienne.

 

Rekrutacja odbędzie się w budynku przedszkola, skąd również rodzice będą mogli pobrać dokumenty rekrutacyjne.  Komisja rekrutacyjna, w skład której będzie wchodzić dyrektor przedszkola, koordynator projektu, logopeda i pedagog, będzie rekrutować wg spełnienia w kolejności następujących kryteriów:

K1. Dziecko 3-6 lat z terenu GWL (kopia aktu urodzenia dziecka).

K2. Dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności, dokumenty z innych poradni potwierdzające schorzenia dziecka)

K3. Dziecko matki lub ojca samotnie wychowujących

 K4. Dziecko, którego jedno z rodziców ma orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności rodzica)

K5. Dziecko z rodziny ubogiej (540 zł nieprzekraczające na 1członka rodziny, zaświadczenie o zarobkach lub posiadaniu gospodarstwa rolnego)

K6. Dziecko z rodziny wielodzietnej (oświadczenie rodzica o ilości członków w rodzinie).

Rekrutacja będzie etapowa dająca równe szanse dziewczynkom  jak i chłopcom czyli będzie zgodna z polityka równych szans i równości płci. Utworzona zostanie lista podstawowa dzieci przyjętych do przedszkola oraz lista rezerwowa, dzięki której będzie można uzupełniać wolne miejsca w przedszkolu w razie rezygnacji dzieci z listy podstawowej. W ciągu 5 dni od daty publikacji potencjalny uczestnik ma możliwość odwołania się i ponownej oceny. Po ewentualnym rozpatrzeniu odwołań zostanie opublikowana ostateczna lista przyjętych dzieci oraz lista rezerwowa. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w spełnieniu kryteriów uczestnictwa  i w przypadku braku miejsc o kolejności przyjęć decydować będzie data złożenia kompletnych wymaganych dokumentów w biurze projektu. Rekrutacja dla dzieci na zajęcia dodatkowe będzie wynikać z rodzaju wsparcia/zajęć. Dzieci z niepełnosprawnością uzyskują wsparcie specjalistyczne z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, dzieci zdrowe będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach dodatkowych. Rekrutacja nauczycieli będzie odbywać się z na bieżąco zgodnie z zaplanowanymi w zad. 3 rodzajami szkoleń (nauczyciel z uwagi na specjalizację będzie rekrutowany na dane szkolenie).

 

Chętni Rodzice  proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego – dokumenty te są dostępne w budynku Przedszkola, Biurze Projektu ( ul. Krakowska 8, 34-600 Limanowa) i na stronie internetowej Przedszkoli:

 1. Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Chatka Małego Skrzatka”, Mordarka 680, 34-600 Limanowa,
 2. Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Chatka Małego Skrzatka”, Mordarka 755, 34-600 Limanowa,
 3. Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Chatka Małego Skrzatka”, ul. Krakowska 8 , 34-600 Limanowa.

Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje Koordynator Projektu w Biurze Projektu (ul. Krakowska8 , 34-600 Limanowa)

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne  Biurze Projektu oraz stronie internetowej Przedszkola.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w terminie od 1.06.2018r. do 24.06. 2018r.

Następnie, w razie wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone w sposób ciągły.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin naboru