WAŻNA INFORMACJA!!! ŚWIADCZENIE ŻŁOBKOWE 400+

Drodzy Rodzice!

Od 1 kwietnia 2022 r. można wnioskować o świadczenie żłobkowe.

      Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc. Tutaj nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Dofinansowanie przekazane będzie bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem.

Świadczenie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (RKO). Chodzi tutaj o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka,  za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka). Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie.

Świadczenie żłobkowe będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. i przysługiwać będzie z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka. Aby jednak Rodzic uzyskał to wyrównanie musi złożyć wniosek najpóźniej do 31.05.2022 roku.

Pieniądze będą wypłacane do 20 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Kwotę otrzymanego dofinansowania ZUS wypłaci bezpośrednio placówce na wskazany rachunek bankowy.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą:

  • profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Co istotne, wniosku nie będzie można złożyć wcześniej niż w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka.

Odmowa dofinansowania 400 plus – termin odwołania!

Pamiętajcie Drodzy Państwo o tym, że decyzja o odmowie dofinansowania wysyłana jest drogą elektroniczną a termin odwołania od decyzji wynosi 14 dni od momentu zamieszczenia jej w systemie informacyjnym!

WAŻNE!!!

Do 14 stycznia 2022 roku Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku obowiązani są do przekazania podmiotowi prowadzącemu następujących danych: nr i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka ( w przypadku, gdy dziecko nie posiada nr PESEL), daty urodzenia rodziców, nr i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców (w przypadku, gdy Rodzicom nie nadano nr PESEL), adres poczty elektronicznej i nr telefonów jeżeli dane te uległy zmianie lub nie zostały przekazane przez Rodziców dzieci uczęszczających do żłobka

*** 

Nowe świadczenie dla rodziców, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy. Dla kogo, ile i od kiedy?

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje również dodatkowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Od 2022 roku rodzice otrzymają 1000 złotych miesięcznego dofinansowania. Rodzice dzieci, które nie kwalifikują się do tego programu, mogą skorzystać z programu „400 plus” na objęcie dziecka opieką żłobkową.

Dwoje i więcej dzieci

W przypadku świadczenia, które przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie od 13 do 36 miesiąca życia wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać od 1 stycznia 2022 r.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 36. miesiąca życia

Co to oznacza?

Dla przykładu: na drugie dziecko w rodzinie, urodzone 15 stycznia 2022 r., rodzic będzie mógł uzyskać prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego w wysokości 500 zł, za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2025 roku.

Świadczenie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego wypłacane będzie albo w kwocie 500 zł miesięcznie przez dwa lata, albo 1000 zł miesięcznie przez rok. Wybór należy do rodziców, którzy sami zdecydują też, na co wydać pieniądze. Tu jednak wyboru, z której opcji chcą skorzystać będą mogli wyłącznie rodzice, będący w formalnym związku małżeńskim. Związki nieformalne lub samotni rodzice będą korzystać z opcji 500 zł przez 24 miesiące.

Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Wypłatą świadczenia zajmie się również Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2270)

 

Z poważaniem

dyrektor

mgr Bogusława Darowska