skrzatek. eu - Przedszkole , Żłobek , Centrum terpeutyczne - Aktualności

WAŻNA INFORMACJA!!! ŚWIADCZENIE ŻŁOBKOWE 400+

Drodzy Rodzice!

Od 1 kwietnia 2022 r. można wnioskować o świadczenie żłobkowe.

      Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc. Tutaj nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Dofinansowanie przekazane będzie bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem.

Świadczenie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (RKO). Chodzi tutaj o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka,  za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka). Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie.

Świadczenie żłobkowe będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. i przysługiwać będzie z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka. Aby jednak Rodzic uzyskał to wyrównanie musi złożyć wniosek najpóźniej do 31.05.2022 roku.

Pieniądze będą wypłacane do 20 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Kwotę otrzymanego dofinansowania ZUS wypłaci bezpośrednio placówce na wskazany rachunek bankowy.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą:

  • profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Co istotne, wniosku nie będzie można złożyć wcześniej niż w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka.

Odmowa dofinansowania 400 plus – termin odwołania!

Pamiętajcie Drodzy Państwo o tym, że decyzja o odmowie dofinansowania wysyłana jest drogą elektroniczną a termin odwołania od decyzji wynosi 14 dni od momentu zamieszczenia jej w systemie informacyjnym!

WAŻNE!!!

Do 14 stycznia 2022 roku Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku obowiązani są do przekazania podmiotowi prowadzącemu następujących danych: nr i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka ( w przypadku, gdy dziecko nie posiada nr PESEL), daty urodzenia rodziców, nr i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców (w przypadku, gdy Rodzicom nie nadano nr PESEL), adres poczty elektronicznej i nr telefonów jeżeli dane te uległy zmianie lub nie zostały przekazane przez Rodziców dzieci uczęszczających do żłobka

*** 

Nowe świadczenie dla rodziców, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy. Dla kogo, ile i od kiedy?

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje również dodatkowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Od 2022 roku rodzice otrzymają 1000 złotych miesięcznego dofinansowania. Rodzice dzieci, które nie kwalifikują się do tego programu, mogą skorzystać z programu „400 plus” na objęcie dziecka opieką żłobkową.

Dwoje i więcej dzieci

W przypadku świadczenia, które przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie od 13 do 36 miesiąca życia wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać od 1 stycznia 2022 r.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 36. miesiąca życia

Co to oznacza?

Dla przykładu: na drugie dziecko w rodzinie, urodzone 15 stycznia 2022 r., rodzic będzie mógł uzyskać prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego w wysokości 500 zł, za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2025 roku.

Świadczenie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego wypłacane będzie albo w kwocie 500 zł miesięcznie przez dwa lata, albo 1000 zł miesięcznie przez rok. Wybór należy do rodziców, którzy sami zdecydują też, na co wydać pieniądze. Tu jednak wyboru, z której opcji chcą skorzystać będą mogli wyłącznie rodzice, będący w formalnym związku małżeńskim. Związki nieformalne lub samotni rodzice będą korzystać z opcji 500 zł przez 24 miesiące.

Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Wypłatą świadczenia zajmie się również Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2270)

 

Z poważaniem

dyrektor

mgr Bogusława Darowska

Informacja

Przedsięwzięcie utworzenia Żłobka „Wesołe Krasnoludki” w miejscowości Bilczyce (gmina Gdów) oraz uruchomienia 30 nowych miejsc opieki żłobkowej przez RE-BUD firma usługowa Bogusława Darowska jest możliwe dzięki planowanej realizacji dwóch projektów i połączeniu dwóch źródeł finansowania:

  1. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+,

oraz

  1. Europejskiego Funduszu Społecznego– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym” w ramach projektu pn. „ODWAŻNY MALUSZEK W GMINIE GDÓW ”. (wartość projektu: 448.936,13 PLN,

w tym  dofinansowanie z Unii Europejskiej: 364.696,13 PLN)

 

 Projekt realizowany od 2020-04-16 do 2022-01-31 zakłada sfinansowanie 9 miesięcznych kosztów funkcjonowania 30 miejsc opieki żłobkowej, celem wyrównywania szans w dostępie i utrzymaniu zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3, wśród Uczestników/ Uczestniczek projektu:

  • osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych na dziećmi do lat 3 lub
  • osób pracujących sprawujących opiekę na dziećmi do lat 3

 

zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie gminy Gdów.

Termin otwarcia i początek funkcjonowania żłobka:

  4 maj 2021 r.

Działania projektowe maja na celu ułatwienie rodzicom/opiekunom dzieci w wieku do lat 3 łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym oraz poprawę dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi.

 

INFORMACJA

Niniejszym informujemy, iż wprowadzana zostaje rekrutacja uzupełniająca do projektu, polegająca na bieżącym przyjmowaniu zgłoszeń, a  w przypadku pojawienia się wolnych miejsc kwalifikowania kandydatów do udziału w projekcie.

Ze względu na integracyjny charakter naszej placówki, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI DO UDZIAŁU W NASZYM PROJEKCIE!!!

 

WYNIKI REKRUTACJI

Niniejszym ogłaszamy wyniki rekrutacji do projektu pn. „ODWAŻNY MALUSZEK W GMINIE GDÓW” przeprowadzonej w dniach 30.11.2020 r.-30.04.2021 r.   
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym”. 
 
Jednocześnie informujemy, iż żłobek zaczyna swoje funkcjonowanie od dnia 04.05.2021, w związku z czym zapraszamy zakwalifikowanych rodziców wraz ze swoimi pociechami do aktywnego udziału w zaplanowanej formie wsparcia, jak również podpisania i przedłożenia obligatoryjnych dokumentów uprawniających do uczestnictwa w projekcie (umowy, deklaracji uczestnictwa w projekcie  wraz z niezbędnymi oświadczeniami i /lub zaświadczeniami).
 
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU:

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż Rekrutacja do Żłobka „Wesołe Krasnoludki” w miejscowości Bilczyce (gmina Gdów), 
utworzonego dzięki realizacji Rządowego Programu MALUCH+ oraz projektu  pn. „ODWAŻNY MALUSZEK W GMINIE GDÓW”  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym” 
 
ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO DNIA 30.04.2021 r. (do godz. 9:00)

OFERTA PRACY

Zatrudnimy położną/ pielęgniarkę do Żłobka w Bilczycach. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 602280814

SPOTKANIE INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie się w Budynku Żłobka w Bilczycach 9.03.2021 od godziny 10.00-17.000. 

Na spotkaniu pomożemy wypełnić formularze zgłoszeniowe, które są do pobrania na stronie w zakładce dokumenty oraz będą dostępne na miejscu. 

 

OGŁOSZENIE

 
Informujemy, iż Rekrutacja do Żłobka „Wesołe Krasnoludki” w miejscowości Bilczyce (gmina Gdów), 
utworzonego dzięki realizacji Rządowego Programu MALUCH+ oraz projektu  pn. „ODWAŻNY MALUSZEK W GMINIE GDÓW”  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym” 
 
ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO DNIA 30.03.2021 r. (do godz. 17:00)