RE – BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska  serdecznie zaprasza do udziału w projekcie

 

„KREATYWNE PRZEDSZKOLAKI GÓRĄ!”

 

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10  Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

CELEM PROJEKTU JEST:

Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego
w Gminie wiejskiej Chełmiec poprzez utworzenie nowego integracyjnego ośrodka wychowania przedszkolnego i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnych kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

  • 28 dzieci w wieku przedszkolnym (w tym min. 3 dzieci z niepełnosprawnością) z terenu Gminy Wiejskiej Chełmiec oraz ich rodziców/opiekunów,
  • 6 osób kadry nauczycielskiej nowo otwieranego przedszkola.

 

PROJEKT OBEJMUJE:

  • Stworzenie warunków (adaptacja pomieszczeń/doposażenie przedszkola) i dofinansowanie przez 12 miesięcy funkcjonowania 2 nowych grup przedszkolnych.
  • Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Kursy i szkolenia doskonalące dla kadry nauczycielskiej.

 

 

ZAPEWNIAMY:

 

  • Bardzo dobre przygotowanie do kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia.
  • Kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci.
  • Profilaktykę i terapię zaburzeń, nieprawidłowości rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

 

 

REKRUTACJA

 

Przyjmowanie zgłoszeń do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Biczycach Dolnych planowane jest w miesiącu sierpniu br. Dokładne informacje o terminie przyjęć będą na bieżąco podawane m.in. na stronie internetowej przedszkola.