Projekt nr  RPMP.08.05.00-12-0064/17-00 “Uśmiechnięty Maluszek = Szczęśliwy Rodzic” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym opiekunów dzieci do lat 3 z terenu powiatu limanowskiego, wkraczających na rynek pracy po przerwie związanej z tą opieką, dzięki zapewnieniu opieki nad ich dziećmi w nowo otwartym żłobku.

Niniejszy projekt skierowany jest do:

1.osób zamieszkujących bądź pracujących na terenie powiatu limanowskiego oraz
2. powracających do pracy / pragnących rozpocząć pracę, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie:
A. pozostają bez pracy  (zarówno os. zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w UP) lub
B. przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy też wychowawczym w związku z opieką nad dzieckiem do lat

W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe:

– rytmika
– zajęcia z logopedą
– zajęcia z neurolpgopedą
– zajęcia z oligofrenopedagogiem ( dzieci niepełnosprawne)
– spotkania z psychologiem
– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
– fizjoterapia
– rehabilitacja metodą Vojty lub Bobath
– zajęcia Integracji Sensorycznej

Dofinansowanie projektu z UE: 679 760 zł