ZAPRASZAMY!!!! Żłobek już otwarty!!!!!

Zapraszamy zakwalifikowanych do projektu Rodziców  wraz z ich pociechami do żłobka. Przypominamy że pierwszego dnia dziecka w żłobku Rodzice są zobowiązani do przedłożenia następujących dokumentów:

  1. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 2 do Regulaminu)
  2. Umowa uczestnictwa w projekcie „Odważny Rodzic, to odważny Maluszek” (Załącznik nr 3
   do Regulaminu)
  3. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4 do Regulaminu)
  4. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności (Załącznik nr 5
   do Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami:

   1. – Zaświadczenie o przebywaniu na urlopie – na wzorze załączonym do regulaminu (Załącznik nr 6 do Regulaminu) lub formie stosowanej przez pracodawcę lub
   2. – Oświadczenie uczestnika lub zaświadczenie z Urzędu Pracy – na wzorze załączonym do regulaminu (Załącznik nr 7 do Regulaminu) lub formie stosowanej przez Urząd Pracy
  5. e. pozostałe dokumenty niezbędne do pozostawienia dziecka pod opieką w żłobku