skrzatek. eu - Przedszkole , Żłobek , Centrum terpeutyczne - Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do Projektu „Radosny Maluch”

 

            Niniejszym informujemy, iż wprowadzana zostaje rekrutacja uzupełniająca do projektu RPMP.08.05.00-12-0061/21 pn „Radosny Maluch”  polegająca na bieżącym przyjmowaniu zgłoszeń, a  w przypadku pojawienia się wolnych miejsc kwalifikowania kandydatów do udziału w projekcie.

Wyniki Rekrutacji do Projektu „Radosny Maluch”

Wyniki rekrutacji do projektu pn. „Radosny Maluch”

 przeprowadzonej w dniach 14.01.2022 r.-25.01.2022 r.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym”.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU:

 WYNIKI REKRUTACJI

Rekrutacja do Projektu „Radosny Maluch”

Szanowni Państwo:

Szukacie żłobka, w którym Wasze dziecko otrzyma troskliwą i przyjazną opiekę w warunkach sprzyjających jego radosnemu rozwojowi?

Już 14.01.2022 rusza rekrutacja w żłobku „Wesołe krasnoludki w Limanowej ul. Krakowska 8.   RE-BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska  dzięki dofinansowaniu projektu  RPMP.08.05.00-12-0061/21

ogłasza nabór dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia zgodnie art.2 ust.3. 

                                     Kwota dofinansowania 125 659,55zł.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu  na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi
do lat 3,pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim ,rodzicielskim, wychowawczym oraz osoby  pracujące którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem                 umożliwi utrzymanie zatrudnienia. Projekt kierowany jest do osób fizycznych, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego mieszkają w Gminie Wiejskiej lub Miejskiej Limanowa, pracują  lub uczą
się na terenie woj. małopolskiego .Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020,w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.  Niniejszy projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do:

  1. osób zamieszkujących w Gminę Limanowa i Miasto Limanowa
  2. osób powracających do pracy/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3
  3. pozostają bez pracy (zarówno osoby zarejestrowane, jak i nie zarejestrowane w UP) lub
  4. przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym w związku z opieką nad dzieckiem do lat 3,
  5. osób pracujących, którym udział w projekcie umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

W sytuacji gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu ,uznawane są również za osoby pracujące .

Dlaczego nasz Niepubliczny Integracyjny Żłobek to dobre miejsce dla Twojego dziecka?

Wspieramy wszechstronny rozwój dziecięcych kompetencji i potrzeb: społecznych, emocjonalnych, motorycznych i poznawczych w ciekawy i inspirujący sposób.

Zapewniamy dzieciom w wieku od 20. tygodnia do lat 3 opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 18.00 – możesz pozostawić swojego malucha pod naszą opieką nawet
na 10 godzin dziennie.

Rekrutacja w terminie od 14  stycznia 2022 do 25 stycznia  2022r.

Liczba dzieci przyjętych do Niepublicznego Żłobka Integracyjnego „Wesołe Krasnoludki” w Limanowej na ulicy Krakowska 8 jest  ograniczona. Planujemy utworzenie miejsc dla 4. dzieci, w tym dzieci
z niepełnosprawnościami.

Jeśli chcesz, aby i Twoja pociecha trafiła pod opiekę troskliwego personelu w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu, skontaktuj się z nami !
Więcej informacji na spotkaniu informacyjnym,  w Biurze Projektu – ul. Krakowska 8, 34-600 Limanowa oraz pod nr tel 602-280-814 lub na e-mail: zlobek@skrzatek.eu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Radosny Maluch

DODATKOWE KRYTERIA (1)Radosny Maluch

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Radosny Maluch

REGULAMIN UCZESTNICTWA Radosny Maluch

WAŻNA INFORMACJA!!! ŚWIADCZENIE ŻŁOBKOWE 400+

Drodzy Rodzice!

Od 1 kwietnia 2022 r. można wnioskować o świadczenie żłobkowe.

      Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc. Tutaj nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Dofinansowanie przekazane będzie bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem.

Świadczenie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (RKO). Chodzi tutaj o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka,  za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka). Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie.

Świadczenie żłobkowe będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. i przysługiwać będzie z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka. Aby jednak Rodzic uzyskał to wyrównanie musi złożyć wniosek najpóźniej do 31.05.2022 roku.

Pieniądze będą wypłacane do 20 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Kwotę otrzymanego dofinansowania ZUS wypłaci bezpośrednio placówce na wskazany rachunek bankowy.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą:

  • profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Co istotne, wniosku nie będzie można złożyć wcześniej niż w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka.

Odmowa dofinansowania 400 plus – termin odwołania!

Pamiętajcie Drodzy Państwo o tym, że decyzja o odmowie dofinansowania wysyłana jest drogą elektroniczną a termin odwołania od decyzji wynosi 14 dni od momentu zamieszczenia jej w systemie informacyjnym!

WAŻNE!!!

Do 14 stycznia 2022 roku Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku obowiązani są do przekazania podmiotowi prowadzącemu następujących danych: nr i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka ( w przypadku, gdy dziecko nie posiada nr PESEL), daty urodzenia rodziców, nr i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców (w przypadku, gdy Rodzicom nie nadano nr PESEL), adres poczty elektronicznej i nr telefonów jeżeli dane te uległy zmianie lub nie zostały przekazane przez Rodziców dzieci uczęszczających do żłobka

*** 

Nowe świadczenie dla rodziców, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy. Dla kogo, ile i od kiedy?

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje również dodatkowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Od 2022 roku rodzice otrzymają 1000 złotych miesięcznego dofinansowania. Rodzice dzieci, które nie kwalifikują się do tego programu, mogą skorzystać z programu „400 plus” na objęcie dziecka opieką żłobkową.

Dwoje i więcej dzieci

W przypadku świadczenia, które przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie od 13 do 36 miesiąca życia wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać od 1 stycznia 2022 r.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 36. miesiąca życia

Co to oznacza?

Dla przykładu: na drugie dziecko w rodzinie, urodzone 15 stycznia 2022 r., rodzic będzie mógł uzyskać prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego w wysokości 500 zł, za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2025 roku.

Świadczenie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego wypłacane będzie albo w kwocie 500 zł miesięcznie przez dwa lata, albo 1000 zł miesięcznie przez rok. Wybór należy do rodziców, którzy sami zdecydują też, na co wydać pieniądze. Tu jednak wyboru, z której opcji chcą skorzystać będą mogli wyłącznie rodzice, będący w formalnym związku małżeńskim. Związki nieformalne lub samotni rodzice będą korzystać z opcji 500 zł przez 24 miesiące.

Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Wypłatą świadczenia zajmie się również Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2270)

 

Z poważaniem

dyrektor

mgr Bogusława Darowska

SZYJEMY MASECZKI !

Kochani Wasza pomoc jest nieoceniona ! Z każdym dniem rośniemy w siłę 💪💪💪 🙂 Zobaczcie jak wspólnie można wiele zdziałać. Mimo, że czas jest dla nas wszystkich bardzo trudny, serce się raduje kiedy codziennie dzwonią osoby by dołączyć się do akcji, ba! nawet dzwonią ,że maseczki są już gotowe do odbioru !!! 😇😀Dziękuję za wasze dobre 💙💚💛, za podarowane materiały i gumę odzieżową, która obecnie jest na wagę złota :/  No to szyjemy dalej… 😉

SZYJEMY MASECZKI DLA SZPITALA !!!

Sieć przedszkoli „Chatka Małego Skrzatka” i żłobków „Wesołe Krasnoludki” organizuje wspólną akcję „Zrób coś dobrego” z serii „Korona Ci z głowy nie spadnie” , której celem jest przygotowanie drobnej rzeczy, a tak niezbędnej do ochrony osobistej naszych pielęgniarek, lekarzy, sanitariuszy. Tak dokładnie! 

(więcej…)

INFORMACJA O PROJEKCIE AKADEMIA ZUCHÓW

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Szukacie żłobka, w którym Wasze dziecko otrzyma troskliwą i przyjazną opiekę w warunkach sprzyjających jego radosnemu rozwojowi?

Już wkrótce swoje podwoje otwiera kolejny nasz żłobek „Wesołe Krasnoludki”  – Niepubliczny Żłobek Integracyjny  w miejscowości Mordarka/10 min od centrum Limanowej. (więcej…)