NASZA OFERTA JEST SKIEROWANA DO DZIECI I MŁODZIEŻY…

• z niepełnosprawnością intelektualną,

• z niedosłuchem i niesłyszących,

• niedowidzących i niewidomych,

• z zaburzeniami integracji sensorycznej,

• z autyzmem i z zespołem Aspergera,

• z chorobami genetycznymi,

• z niepełnosprawnością ruchową,

• z niepowodzeniami szkolnymi (np. dysleksja),

• przewlekle chorych,

• zagrożonych niepełnosprawnością,

• z opóźnieniem psychoruchowym,

• z grup ryzyka.